ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್

Wednesday 29 Mar 2017 9:12pm
ಪೋಶಕಾಂಚೆಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾಂತ್
 

ರಾಯ್ಚುರ್: ಪೋಶಕಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆ ವರ್ವಿಂ 3 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸುಮಾರ್ 20 ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಕಾರಾಂತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡೀತ್ ರಾಯ್ಚುರ್'ಚ್ಯಾ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ಕಲಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಘಡ್ಲಾ.

ವಸ್ತುರ್ ಖರೀದಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಪೋಶಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಾರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್, ಕಾರಾಚಿ ಚಾವಿಯೀ ತಾಂತುಂ ಸೊಡ್ನ್, ಎ.ಸಿ. ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ ಒಟೋ ಲೊಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಭುರ್ಗೆಂ ಕಾರಾನ್ ಜೊರಾನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ರಾಕಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೆ ಆನಿಂ ಪೋಶಕಾಂಕ್’ಯೀ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾರಾಂತ್ ಚಾವಿ ಸೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಶಕಾಂ ಕಾಲುಬುಲಿ ಜಾಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾರಾಚೆಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೊಡ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ. ಎ.ಸಿ. ಒನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡುಂಕ್ ನಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.