ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್!

Tuesday 28 Mar 2017 5:24pm
ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಂತ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್!
 

ದೆಶಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ದೀವ್ಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಿರುಪತಿಚ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ್ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ 4.75 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್!

500 ಆನಿ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇತ್ಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ರುಪೆಂ, ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿಂ 2.5 ಥಾವ್ನ್ 3 ಕರೋಡ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾತಲಿ.

ತ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಣಿಕೆಚಿ ಪೇಟ್ 7 ಥಾವ್ನ್ 8 ಅಡಿ ಉಂಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಕೆಂತ್ ಎಕಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್’ಚ್ ಏಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲೊ.

2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನವಮಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ 5.73 ಕರೋಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.