ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್

Tuesday 28 Mar 2017 5:16pm
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಚ್ಯಾ ಬುದ್ಗಾಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎನ್ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಆನಿಂ ತೇಗ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಎನ್ಕೌಂಟರಾ ವೆಳಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬ್ಬಂದಿಂಚೆರ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಗನ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೇಗ್ ನಾಗರಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಗನಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಸತ್ರಾ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ. ಎನ್ಕೌಂಟರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾಹೆತೆಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬ್ಬಂದೆಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಂನಿ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬ್ಬಂದೆ ವಿರೋಧ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ ಆನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಂನಿಯೀ ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂಯೀ ಭದ್ರತಾ ಶಿಬ್ಬಂದೆಂನಿ ಆಕಾಂತ್ವಾದಿಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೊ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ತೇಗ್ ಜವಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ತೇಗ್ ಜವಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಜಮ್ಮು ಆನಿಂ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಆತಂಕಿನಿ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ತೇಗ್ ಜವಾನಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಅಖ್ನೂರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಬಟಾಲ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಪಾ ವಯ್ರ್ ಆತಂಕಿನಿ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.