ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್

Monday 27 Mar 2017 10:52pm
ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋದಿಚೊ ಉಪಾಸ್
 

ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ತಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ, ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ತೊ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವರ್ತಾ.

ಉಪಾಸಾ ವೆಳಾರ್ ಮೋದಿ ಫಕತ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆತಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೋದಿ ನವರಾತ್ರಿ ವೆಳಾರ್ ಉಪಾಸಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ.

ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ 9 ದಿಸಾಂನಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂಚಿ ಪೂಜಾ ಚಲಯ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.