ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Monday 27 Mar 2017 9:53pm
ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಮಣಿಪುರ್: ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಫಾಲ-ದಿಮಾಪುರ್ ವರುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಬಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗ್ 39 ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಗೂಂಡ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡುನ್, 10 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 25ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಸೊಮಾರಾ ಘಡ್ಲಾ.

ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಸಬಾರಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆಸುನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಕಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಭುಂಕ್ ನಾಂ. ಮಾವೋ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಬೈರನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 16 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್: ವರ್ದಿ

ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 16 ಜಣಾಂಚೆಂ ದುರ್ಮರಣ್: ವರ್ದಿ

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಭಾರತಾಂತ್ ಹರ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 16 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 80 ಠಕ್ಕೆ ಮರಣಾಂ ಸಂಚಾರ್ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ದಾಖ್ಲೆ ಸಂಸ್ತ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ. 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 51 ಅವ್ಘಡಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ತಾಂತುಂ 16 ಜಣ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.