ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

Monday 27 Mar 2017 9:38pm
ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ
 

ಎಂ-ಟು-ಎಂ ಫುಡ್ಸ್, ಹಾಂಣಿಂ ಯುಗಾದಿ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್‍’ಚ್ಯಾ 16, 7ಎ ಮುಖ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಐಟಿಬಿ ಛತ್ರ ಔಟಲೆಟ್‍ ಹಾಂಗಾಸರ್ ’ಇಡ್ಲಿ ಮೇಳ’ ಆಸಾ ಕೆಲಾ.

ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ವೀಸ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ರಿತಿಂಚ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಡ್ಲಿ ಖಾಂವ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ತಶೆಂಚ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತ್ ಇಡ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೆಂಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಂಯೊಜಕಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಚಡ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ತೀಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಶ್ಟೊ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಲಾಭ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾ.

50 ರುಪಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಶುಲ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ 7829016844 ವಾ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ನಂ.8870752030 ವಾಪರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಯೆತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.