45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಐಟಿ ಇಲಾಖೊ

Friday 24 Mar 2017 3:07pm
45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಐಟಿ ಇಲಾಖೊ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೊ ಒಟ್ಟುಕ್ 45,622 ಕರೊಡ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲಾ. ಸುಮಾರ್ 2,534 ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆದಾಯಾಚೆಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೊ, ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ 3,625 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಐವಜಾಚೆಂ ಆಸ್ತ್ (ನಗದ್, ಭಾಂಗಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೋಡ್ನ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 45,622 ಕರೊಡ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಅಘೋಷಿತ್ ಆದಾಯ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿತ್ತ್ ಇಲಾಖಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಚೀವ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವರ್, ಲೋಕಸಭೆಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

2017 ಸವೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂಚಿ ಸರಾಸರ್ ಆದಾಯಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸವೆಂ ಐಟಿಡಿ 2,432 ಪ್ರಕರಣಾಂನಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಶನ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, 4,264 ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ತಿಂನಿ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಪೈಕಿ, 116 ಜಣಾಂಕ್ ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರುಜು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವರ್ ಹಾಣಿಂ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.