ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!

Saturday 25 Mar 2017 2:52pm
ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಡ್ಡಾಯ್!
 

ನವಿ ದಿಲ್ಲಿ: ಮಹತ್ವಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರುನ್ ಆದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾ.

ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್'ಯೀ ಆಧಾರ್‌ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೂನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ್ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನೋಟಿಸ್‌ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಗ್ರಾಹಕಾಚೆಂ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಗಿಂ ಸಂಯೋಜನ್ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸೂಚಯ್ಲಾಂ. ಹಾಲಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ನಿಯಮ್ ಅನ್ವಯ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಹಾಂಚೆ ದಾಖ್ಲೆ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಪ್ರಿಪೇಡ್‌ ಆನಿಂ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಡ್‌ ಗ್ರಾಹಕಾಂ, ಆಧಾರ್‌ ಕೆವೈಸಿ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ್ ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಕಂಪಂನಿಯಾಂನಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ್ ಕೋಡ್‌ ದಾಡುನ್ ದಿತಲೆ.

ಆಧಾರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ರದ್ಧ್!?
ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವಿತ್, ನವೆಂ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಅರ್ಜಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್‌ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಸೂದ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್'ಥಳಾರ್ ಯೆದೊಳ್'ಚ್ಚ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್'ಯೀ ಆಧಾರ್‌ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾ. ದಸಂಬರ್ 31 ಭಿತರ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ನಂಬರಾಕ್ ಆಧಾರ್‌ ಸಂಖೊ ಲಿಂಕ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಸಲೆಂ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡಾಂಚೆ ಮಾನ್ಯತಾ ರದ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ.

ಆದಾಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವಿತ್'ದಾರಾಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾವೆಳಿಂ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಸಂಖೊ ದರ್ಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಸಲ್ಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಚ್ಯಾಕೀ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ವಳ್ಕೆ ಚೀಟ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ವಾಪಾರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡಿಂ ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಧಾರ್‌ ಸಂಗಿಂ ಜೋಡಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಯೆಕ್'ಲೇಚ್ಚ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾನ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಆಪ್ಣಾಂಯ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಪತ್ತೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಏಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.