ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ

Monday 20 Mar 2017 6:25pm
ಬಾಳ್ಶೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ
 

ಕೋಲಾರ: ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲಾ.

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್'ಚ್ಯಾ ಹೊಸುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ದೊತೊರ್ ರಮೇಶ್ ಹಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲ್’ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಫಳ್ ಲಾಭಾನಾಸ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ದೊತೊರಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲೊವ್ನ್, ತಾಚೆ ದಾಂತ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. 

ಮಾಲೂರ್ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್, ಮುಖ್ಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.