ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Monday 20 Mar 2017 6:04pm
ಪಟಾಕಿ ಫುಟುನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್, ದೊಗಾಂ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಸೀಮ್ ಆನಿಂ ಸುಂದರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ.

ವಿಸ್ಪೊಟಾಕ್ ಘರ್’ಚ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಪಡ್ಲಾ. ವಿಟ್ಲಾ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಚಲುನ್ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.