ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್

Friday 17 Mar 2017 6:34pm
ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆತಾತ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್
 

ವೆಗಿಂಚ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ನೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಮುದ್ರಣಾಕ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಖಾತೊ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸಚಿವ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘ್ವಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಲೋಕ್’ಸಭೆಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೊಟಾಂಚೊ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ್ ಚಲಾವಣ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹೇರ್ ನೊಟಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಚಡ್ ಬಾಳ್ವಿ ಆಸಾ. ನೊಟಾಂ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಉರಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕಡೆನ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಯೊಗಾಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ನೊಟಾಂ ಛಾಪ್ಚೆಂಯೀ ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಚಿವಾನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.