ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ...!

Friday 17 Mar 2017 5:59pm
ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ...!
 

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಹಾಂವ್’ಚ್ ಕಾರಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹಾಂವ್ ನ್ಹೆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್’ಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊರ್ನ್ ಕರಾ” – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿನ್ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೊವ್ನ್, ಫಾಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಕುಂದಾಪುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೆಗ್ಗರ್ಸೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾ. ಮುಳುವಾಡಿಮನೆ  ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಧುವ್ ಅಶ್ವಿನಿ (20) ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದುರಾದೃಷ್ಟ್’ವಂತ್.

ಅಶ್ವಿನಿ ಬೈಂದುರ್'ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದರ್ಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ದುಸ್ರಿ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಪದ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್. ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಬರೊವ್ನ್, ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್, ಘರಾ ಕೊಣೀ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ದೊರಿ ಬಾಂದುನ್, ಫಾಶಿ ಘೇವ್ನ್, ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೈಂದೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.