ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್

Friday 17 Mar 2017 4:17pm
ತಾಲುಕಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್: ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್
 

ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಾಂತ್ 49 ನವೆ ತಾಲೂಕ್ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿರೋಧ್ ದಾಕಯ್ಲಾ.

ತಾಲೂಕ್ ರಚುಂಕ್ ವಿನೊವ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ತೇರದಾಳ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಚಿಮ್ಣೆತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾ. ತೇರದಾಳ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ, 45 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ, ಆದ್ಲೊ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ್ ಸುಭಾಶ್ ರಾಯಣ್ಣವರ್ ಹಾಣೆಂ ತಹಶೀಲ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣಾ ಪೊಲೀಸ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವುನ್, ತಾಚಿ ರಾಕಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಕೆಲಿ.
 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಯಕೊಂಡ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್, ಮಾಯಕೊಂಡ ತಾಲೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಬಂದ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೆಂಭಾವಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್’ಯೀ ತಾಲೂಕ್ ರಚನ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುರಸಭೆಚ್ಯಾ 23 ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.