16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ವಿ!

Wednesday 15 Mar 2017 7:19pm
16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮೌಲ್ವಿ!
 

ಅಸ್ಸಾಂ: ಆತಂಕ್'ವಾದ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಜಣ್'ಜಾಗೃತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಗಾಯನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ 16 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಉದೇವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ನಹೀದ್ ಅಫ್ರಿನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಸ್ಸಾಂ'ಚ್ಯಾ 42 ಮೌಲ್ವಿಂನಿ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್, 2015'ವೆರ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಂತ್ ಅಫ್ರಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಇಸಿಸ್ ಸವೆಂ ಜಾಯ್ತೇ ಆತಂಕ್'ವಾದ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಆತಂಕ್'ವಾದ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಗಾಯನಾಂ ನಹೀದ್ ಅಫ್ರಿನಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಶಿಂ ಅಫ್ರಿನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದೀನಾಶೆಂ ಅಸ್ಸಾಂ'ಚ್ಯಾ 42 ಮೌಲ್ವಿಂನಿ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೂನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಅಸ್ಸಾಂ'ಚ್ಯಾ ಉದಲಿ ಸೋನಾಯ್ ಬೀಬಿ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 25'ವೆರ್ ಅಫ್ರನ್ ಗಾಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ನಿಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಶರಿಯಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಅಫ್ರಿನ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಅಸ್ಸಾಂ'ಚ್ಯಾ ಹೋಜಾಯ್ ಆನಿಂ ನಾಗಾಂನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಲ್ ಫತ್ವಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಪ್ ಆಸಾ.

ಮಸೀದ್, ಈದ್ಗಾ, ಮದರಸಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ರಾತ್'ಭರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಶರಿಯಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಮುಖ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಕರ್ಷಣಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಎಕಾದವಳಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮುಖ್ಲಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಅಲ್ಲಾಹು'ಚ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಫತ್ವಾಂತ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ಫತ್ವಾವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಹೀದ್ ಅಫ್ರಿನ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಬಾನಂದ ಸೊನೊವಾಲ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಷ್ಟಾವ್ಣೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಶೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಗಾವುನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂ. ಸಂಗೀತಾವಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರೂಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್'ಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಫತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ದುಃಖ್ಲಾ. ಪೂಣ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚಿಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಗಾಯನ್ ಮೆಚ್ವುಂಚಿಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ಲೆಖಿನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಯನ್ ಮುಖಾರ್ಸುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.