ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್

Tuesday 14 Mar 2017 11:48pm
ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಡ್ಡಾಯ್: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್
 

ಶಾಸಕಾಂನಿ ಜೂನ್ 30 ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಯಾಯ್'ಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ'ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ. 

"ಹಾಂವ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನೊ ಸಂಪ್ಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಚಡಿತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರವ್ನ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಚಲಯ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

"ಸರ್ವ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಕ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಯ್. ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಶಾಸಕಾಂಚೊ ವಿವರ್ ರಾಜ್ಯ್'ಪಾಲಾಕ್ ಹತಾಂತರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 10 ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಶಾಸಕಾಂನಿ ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

"ಆಸ್ತಿಚೊ ವಿವರ್ ಸಾದರ್ ಕರಿನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುನ್, ಕಾನೂನಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್" ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ್ ನ್ಯಾಯ್'ಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ'ನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.