ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!

Monday 13 Mar 2017 7:59pm
ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!
 

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಗದ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗಡ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ನವೆಂಬರ್ 8'ವೆರ್ 500 ಆನಿಂ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಗಡ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ 24 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಗಡ್ 50 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, ಸಗ್ಳಿ ಗಡ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಸ್.ಬಿ ಆನಿಂ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೇಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪೊಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ಯೇತ್.

ನವೆ ನೋಟ್ ಛಾಪೊ ವಿಳಂಬ್ ಆನಿಂ ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಚಲಾವಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನವೆ ನೋಟ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಲಾಭಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಹಿ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಸಂವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಚೆಂ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. 2016'ವ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಶೆಂಚ್ ದಸಂಬರ್...

ದೇಶ್ ಭರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್

ದೇಶ್ ಭರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್

27 ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, 12 ಆದ್ಲಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಆನಿ 8 ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಮುಷ್ಕರಾಂತ್ ವಾಂಟೆ ಘೆತ್ಲಾ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.