ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!

Monday 13 Mar 2017 8:59pm
ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಗಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರದ್ಧ್!
 

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಗದ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಗಡ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ನವೆಂಬರ್ 8'ವೆರ್ 500 ಆನಿಂ 1000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ 10 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಗಡ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ 24 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಗಡ್ 50 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ, ಸಗ್ಳಿ ಗಡ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಎಸ್.ಬಿ ಆನಿಂ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೇಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪೊಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ಯೇತ್.

ನವೆ ನೋಟ್ ಛಾಪೊ ವಿಳಂಬ್ ಆನಿಂ ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಚಲಾವಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನವೆ ನೋಟ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಲಾಭಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಹಿ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.