ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!

Sunday 12 Mar 2017 9:52pm
ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಫಸಂವ್ಣ್; ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂ 1 ಸ್ಥಾನ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಂ.2!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಸಂವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ವನ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಕತ್ವಚೆಂ  ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

2016'ವ್ಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಶೆಂಚ್ ದಸಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಮದೆಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಫಸವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ತಶೆಂಚ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ 'ಟಾಪ್'ಚ್ಯೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ್ 455 ಫಸಂವ್ಣ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್. ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ವಿರುದ್ಧ್ 429, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ್ 244 ತಶೆಂಚ್ ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ್ 237 ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ಮಾಹಿತ್ ದಿಲಾ. ಉರ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತಶೆಂಚ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿರುದ್ಧ್'ಯೀ ಫಸಂವ್ಣೆ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ.

ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ಚ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್, ಎಸ್.ಬಿ.ಐಂತ್ 2,236.81 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಫಸಂವ್ಣೆಂತ್ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2,250.34 ಕರೊಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1,998.49 ಕರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರಾಯ್ಲಾಂ. ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾಟಾ'ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯ್ ಹ್ಯೊ ಫಸಂವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಕರ್ತೆಲೆ.

ಫಸಂವ್ಣೆಂ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್'ಚ್ಚ್ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಳೂನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ'ಚ್ಯೆ 64 ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ'ಚ್ಯೆ 49, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್'ಚ್ಯೆ 35 ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಸಹಭಾಗಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.