30 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್

Saturday 4 Mar 2017 5:14pm
30 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್
 

ದೇಶೀಯ್ ಆನಿಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ನಾತ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಲಾಂತ್ ದೆವ್ಣಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್'ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ವಿಷಯ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ. 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ್ ಭಾಂಗಾರ್ 375 ರುಪಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡಾವ್ ಜಾಂವ್ನ್ 30 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ಗಡ್ ಉತ್ರಾಲಾ. ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ವೇಳಾಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗಾಂತ್ 99.9 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲೆ ಶುದ್ಧ್ ಭಾಂಗಾರ್ 10 ಗ್ರಾಂಮಾಕ್ ಎಕಾ ಹಂತಾಂತ್ 30,100 ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆಭರಣ್ ತಯಾರಕಾಂಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಜಾಂವ್ನ್'ಯೀ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣ್ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಣೆಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿನಿವಾರಪೇಟೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೂತ್ರಾಂನಿ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್'ಯೀ ಚಡ್ಲಾ. ಕಿಲೋ ರುಪೆಂ 400 ರುಪಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡುನ್ 43,100'ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಉದ್ಯಮಾಂನಿ, ನಾಣೆಂ ತಯಾರಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಣೆಕ್ ಕಾರಣ್.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಜಾಂವ್ನ್ 0.02 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲೆ ಚಡಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಔನ್ಸ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ 1,234.40 ಡಾಲರಾಕ್, ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಮೋಲ್ 1.27 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲೆ ಚಡುನ್ 17.95 ಡಾಲರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿಂ

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿಂ

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಖರೀದ್ಣೆಂಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ತೊಂಡಾರ್ ಆನಂದಾಚೊ ಹಾಸೊ...

ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಚಡ್ಲೆಂ !

ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಚಡ್ಲೆಂ !

ತೀನ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ 600 ರುಪ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡೊನ್ ಹರ್ 10 ಗ್ರಾಮಾಕ್ 26 ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಜಾಗತಿಕ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರಾಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ದೇಶೀಯ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್, ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಕ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್....

ಭಾಂಗಾರ್ ಆವಿ ರುಪೆಂ ಮೋಲಾಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿ

ಭಾಂಗಾರ್ ಆವಿ ರುಪೆಂ ಮೋಲಾಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿ

ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ: ನಿತಂತರ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಬುದ್ವಾರಾ 10 ಗ್ರಾಮಾಕ್ 330 ರುಪಯ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ರು.26,170’ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ರುಪೆಂಯ್ ಸವಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ರು.34,450’ಕ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.