ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಕ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್

Thursday 2 Mar 2017 7:28pm
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಕ್: ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಹಿವಾಟ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನವೆಂಚ್ ಏಕ್ ಶಾಕ್ ದಿಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ವಿನಿಮಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್'ಥಾವ್ನ್ ಪೊಯ್ಶೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ.

ನಗದ್ ರಹತ್ ವಹಿವಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂದೋಲನಾಕ್ ಸಾಂಗಾಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ 4 ನಗದ್ ವ್ಯವಹಾರ್ ಮಾತ್ರ್'ಚ್ಚ್ ಉಚಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾಥಾವ್ನ್ ನಗದ್ ಪೊಯ್ಶೆ ವಿನಿಮಯ್'ಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್'ಯೀ ಥೊಡೆ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಲಾಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ನಗದ್ ವಹಿವಾಟಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 150 ರುಪಯ್ ಶುಲ್ಕ್ ಲಾಯ್ತೆಲೆ. ಪೂಣ್, ಎ.ಟಿ.ಎಮಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ಮಾಸಿಕ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಉಚಿತ್ ವಹಿವಾಟ್ (ಮಹಾನಗರಾಂನಿ ಇತರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎ.ಟಿ.ಎಂ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ 3 ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್) ಗಡ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಥೊಡೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಹಿ ನೀತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ವೆಗಿಂಚ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೆತ್ರಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಸಯ್ತೀ ಹಿಚ್ಚ್ ನೀತ್ ಪಾಳ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಸೂತ್ರಾಂನಿ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

ನಗದ್ ರಹಿತ್ ವಹಿವಾಟಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆನಿಂ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಮಾರ್ಚ್ 1 ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿಯ್ಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಗದ್ ವ್ಯವಹಾರಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ನವೆ ನಿಯಮ್ ಲಾಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೇ, ಗ್ರಾಹಕಾಂನಿ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಗರಿಷ್ಠ್ 4 ಪಾವ್ಡಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನಗದ್ ವ್ಯವಹಾರ್ (ಪೊಯ್ಶೆ ಜಮಾವಣ್ ವಾ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಾಪ್) ಚಲವ್ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೇ, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವಹಿವಾಟಾಕ್ 150 ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಯ್ತೆಲೆ.

ಹೊ ನಿಯಮ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಆನಿಂ ದೆವೆಂ ಖಾತ್ಯಾಕೀ ಅನ್ವಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ನಗದ್ ವ್ಯವಹಾರಾಕ್ ದಿಸಾಎಕಾಕ್ ಗರಿಷ್ಠ್ 25,000 ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ಗಡ್ ಘಾಲಾ. ಆನಿಂ ಮುಖಾರ್ ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಹೋರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ನಗದ್ ವಹಿವಾಟ್ ಉಚಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸೂನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತೀ 1,000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಹಿವಾಟಾಕ್ 5 ರುಪಯ್ ಲೆಖಾನ್ ಕನಿಷ್ಟ್ 150 ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ಲಾಯ್ತೆಲೆ. ಪೂಣ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಾಖ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೊ ವಹಿವಾಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಚಿತ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.