ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅಧಿಸೂಚನ್

Wednesday 1 Mar 2017 9:17pm
ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ಅಧಿಸೂಚನ್
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ನಿಷೇಧಿತ್ 500 ಆನಿಂ 1,000 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್'ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಠರಾವ್ನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಧಿಸೂಚನ್ ಪ್ರಕಟ್ಲಾಂ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಸೂಚನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ 10'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ನಿಷೇಧಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸೂನ್, 10,000 ರುಪಯ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ದಂಡ್ ಘಾಲ್ಯೆತಾ. ನಿಗದಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ ಕಾಯ್ದೊ 2017 ಮಸೂದ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸದಾಂತ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಸೂದಾಕ್, ಫೆಬ್ರೆರ್ 27'ವೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿನ್ ಮೊಹರ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಮಸೂದಾಂತ್ 2016'ವ್ಯಾ ನವೆಂಬರ್ 9 ಥಾವ್ನ್ ದಸಂಬರ್ 30 ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್'ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆ ಪರ್ನೆ ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ.

ಅಧಿಸೂಚನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್'ಥಳಾರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಜಾಂವ್ನ್ 10 ನೋಟ್'ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ಸಂಸೋಧನ್ ಕಾಮಾಂಕ್ 25 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ನೋಟ್ ದವರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.