ಚಿಕ್ಕ್'ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ 100 ಎಕ್ರೆ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; ಮೊಲಾಧಿಕ್ ರೂಕ್ ಲಾಸೂನ್ ಭಸ್ಮ್!

Monday 27 Feb 2017 4:23pm
ಚಿಕ್ಕ್'ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ 100 ಎಕ್ರೆ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ; ಮೊಲಾಧಿಕ್ ರೂಕ್ ಲಾಸೂನ್ ಭಸ್ಮ್!
 

ಚಿಕ್ಕ್'ಮಗ್ಳುರ್: ವೀಜ್ ಸರಿ ತುಟೂನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಚಿಕ್ಕ್'ಮಗ್ಳುರ್'ಚ್ಯಾ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರ್'ಚ್ಯಾ ಮುದುಗುಣಿ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟೂನ್ ಸುಮಾರ್ 100 ಎಕ್ರೆ ರಾನ್ ಸಂಪತ್ತ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಆಜ್ (ಸೊಮಾರಾ) ಘಡ್ಲಾಂ.

ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸಾಗುವಾನಿ ಸವೆಂ ಶೆಂಬೊರೊಂ ರೂಕ್ ಲಾಸುನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ರಾನ್ ಸಿಬ್ಬಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಂಘರ್ಷ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಚಿ ವರದಿ ತಿಳ್ಸಿಲಾ. ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ರಾನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಡವ್ ಕರೂನ್ ಪಾವ್'ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ವರದಿ ಸಾಂಗ್ತಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.