ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಲಿಂ

Sunday 26 Feb 2017 9:04pm
ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೆಲಿಂ
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಟೊಪ್ ಲೋಡ್ ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿಂ ಜೊವ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರೋಹಿಣಿ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಘಡ್ಲಾ.

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಕ್ಷ ಆನಿಂ ನೀಶು. ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆವಯ್ನ್ ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಉದಕ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 15 ಲೀಟರ್ ಉದಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಡಿಟರ್ಜಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆವಯ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭುರ್ಗೆ ಮೆಶಿನಾರ್ ಚಡುನ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಘೊವಾಕ್ ಫೋನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮೆಳುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸೊದ್ತಾನಾ, ತಾಂಕಾಂ ತಿಂ ವೊಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತಾಣಿಂ ತಕ್ಷಣಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.