700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

Sunday 26 Feb 2017 9:56pm
700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!
 

ಆಗ್ರ: ಕಾಂಕ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭು ದಯಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂನಿ ಫಕತ್ 700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕರ್ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಆನಿಕೀ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂತ್.

ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಘ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಪ್ರಭು ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ತರೀ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಚೊ ಪೂತ್ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಬಳಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಘರ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಪ್ರಭುಕ್ ಬರೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ.

10 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಪ್ರಭುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಲಾಗಿಂ 700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎದೊಳ್ ತಾಣೆಂ ರುಪಯ್ 20,000/- ದಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆ ತಾಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಪ್ರಭುನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.