ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

Sunday 26 Feb 2017 9:38pm
ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!
 

ಕಂಪ್ಲಿ: ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8.40 ವೊರಾರ್ ಚಂಚನಗುಡ್ಡಾಚ್ಯಾ ತಿಪ್ಪಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚುನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಮ್ಹಿವ್ಣಿ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ತರ್, ಏಕ್ ಧುವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪತಿಣ್ ಫಕೀರಮ್ಮ (36), ತಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಗಂಗಮ್ಮ (30), ಭುರ್ಗಿಂ ಬಸಮ್ಮ (10), ರಾಜು (6) ಆನಿ ಪವಿತ್ರಾ (6) ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿಂ ದುರಾದೃಶ್ಟಾಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಧುವ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲೆಂ.

ಸೆಜಾರ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖೆಸ್ತಾಂವಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ದುಬಾವ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.