ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್

Friday 24 Feb 2017 9:26pm
ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಮಾರ್ಚ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ರಾಜ್ಯ್ ಬಜೆಟ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಅಧಿವೇಶನ್ ಮಾರ್ಚ್ 15 ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಮಂಡನ್ ಕರ್ಚೆಂ 12'ವೆಂ ಬಜೆಟ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್,  ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಧಾನ್’ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಚವ್ದಾ ಮ್ಹಹಿನೆಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಬಜೆಟ್ ತ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

2016-17'ವ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ 1.63 ಲಾಖ್ ಕರೋಡ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಬಜೆಟ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮಂಡನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಬಜೆಟಾಚೊ ಐವಜ್ 2 ಲಾಖ್ ಕರೋಡ್.

ಹ್ಯಾ ಬಜೆಟಾಂತ್ ರಯ್ತಾಂಚೆಂ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಾಚೊ ಆಸಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.