ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ 10 ಠಕ್ಕೆ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ !

Friday 24 Feb 2017 8:16pm
ಸರ್ಕಾರಾನ್  ದಿಂವ್ಚಿ 10 ಠಕ್ಕೆ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ !
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಸುಮಾರ್ 10 ಠಕ್ಕೆಂ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಮ್ಹಣೂನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಭಾರತಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಪಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 47,012 ವಕ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 1,850 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ತರ್ 13 ನಕ್ಲಿ ವಕ್ತಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 3.16 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ 0.0245 ನಕ್ಲಿ ವಕ್ತಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳ್ಳಾಂ.

ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಗುಣ್'ಮಟ್ಟ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಿನಾ. 23 ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ 47,954 ವಕ್ತಾಂಚಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ 36 ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ 654 ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡೊವ್ನ್, ರಿಟೇಲ್ ಆಂಗ್ಡಿಂ ಥಾವ್ನ್’ಯೀ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ

ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗಾಂತ್ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ರಾಣಿ

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ನಿಷೇಧಿತ್ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಕೊಕೈನ್ ಸಾಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಳವ್ನ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ತಪಾಸ್ತಾನಾ, 75,000/- ಡೊಲರ್ ಮೊಲಾಚಿ ದೃವ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್...

ಡ್ರಗ್ಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಧುವೆನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಡ್ರಗ್ಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಧುವೆನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದಕ್ಷಿಣ್ ಕ್ಯಾರೊಲಿನಾಚ್ಯಾ ಕೊಲಂಬಿಯಾಂತ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಶೆಡ್ಡಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೂಕೆ ಹೌವೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ...

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲುಂಕ್ 3 ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ವಾಯ್ದೊ!

ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿ ಘಾಲುಂಕ್ 3 ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ವಾಯ್ದೊ!

ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿಂ ಮುಗ್ದ್ ನಾಗರಿಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇಲಾಖ್ಯಾಂಕ್ ಕಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಬಂದಿ ಘಾಲಿಜಯ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ...

ಕೊಲೆಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂನಿ ಚಲ್ತಾ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂಚೊ ದಂದೊ!

ಕೊಲೆಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಾಂನಿ ಚಲ್ತಾ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂಚೊ ದಂದೊ!

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾಚೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ ಕೀ, ಹಿಂ ಮಾದಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿ ಭಿತರ್ ವಿಕ್ತೆಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಕಾರಣ್ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಶೀದಾ ಶಾಳಾ...

ಆಫ್ರಿಕಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾದಕ್ ವಕ್ತಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್!

ಆಫ್ರಿಕಾಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾದಕ್ ವಕ್ತಾಂ ವಿಕ್ತಾತ್!

ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಕೊಲೆಜಿನಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ಯಿ ಅನಾಧಿಕೃತ್’ಪಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾನಾ. ತರೀ ಬಾರಿಚ್ ಲಕ್ಜುರಿ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾತ್. ಕಶೆಂ? ತೆಂ ಅಶೆಂ ಕೀ, ತೆ ಮಾದಕ್...

ಗುಳಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲೊ !

ಗುಳಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಬಂದಿ ಕೆಲೊ !

ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಗುಳಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರಿಮತಿ ಜುಸ್ತಿನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಾಂಕಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.