ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ 10 ಠಕ್ಕೆ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ !

Friday 24 Feb 2017 9:16pm
ಸರ್ಕಾರಾನ್  ದಿಂವ್ಚಿ 10 ಠಕ್ಕೆ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ !
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಸುಮಾರ್ 10 ಠಕ್ಕೆಂ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಮ್ಹಣೂನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಭಾರತಾಂತ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಪಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 47,012 ವಕ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 1,850 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ತರ್ 13 ನಕ್ಲಿ ವಕ್ತಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ 3.16 ಠಕ್ಕೆ ತಿತ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾಂ ಉಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ 0.0245 ನಕ್ಲಿ ವಕ್ತಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳ್ಳಾಂ.

ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಗುಣ್'ಮಟ್ಟ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಿನಾ. 23 ಡೋಸೇಜ್ ಫಾರ್ಮಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ 47,954 ವಕ್ತಾಂಚಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ 36 ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ 654 ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡೊವ್ನ್, ರಿಟೇಲ್ ಆಂಗ್ಡಿಂ ಥಾವ್ನ್’ಯೀ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಚಲೊವ್ನ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.