ಪೃಥ್ವೆ ತಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ 7 ಗ್ರಹ್!

Friday 24 Feb 2017 8:55pm
ಪೃಥ್ವೆ ತಿತ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ 7 ಗ್ರಹ್!
 

ಖಗೋಳ್’ಶಾಸ್ತ್ರಿಂನಿ ಪೃಥ್ವೆ ತಸ್ಲಿಂ 7 ಗ್ರಹ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್’ಯೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಗ್ಯಾಂನಿಚೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್!

ನಾಸಾ ಆನಿ ಬಿಲ್ಜಿಯನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸೊದಾಂತ್ ಹ್ಯೆ ಗ್ರಹ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೊ. ಹಿಂ ಗ್ರಹಾಂ ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಸಮುಹಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್ಭಗ್ 40 ಜ್ಯೋತಿರ್ವಸಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

“ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಆಮಿ ಪೃಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚಿಂ 7 ಗ್ರಹಾಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸುನ್ ಆಸಾತ್, ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ”, ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಸಂಸೊದ್ಕಾರ್, ಲೇಖಕ್ ಮೈಕೆಲ್ ಗಿಲ್ಲೊನ್ ಹಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.