ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಉಟುನ್ ಬಸ್ಲೊ?!

Saturday 25 Feb 2017 8:24pm
ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಉಟುನ್ ಬಸ್ಲೊ?!
 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ಮೆಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಉಟುನ್ ಬಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರಪುರಾಚ್ಯಾ ಮದನಿಂಗನಾಳ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾ.

ಮರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಉಟ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಿಂಗಪ್ಪ(54). ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 16'ವೆರ್ ನಿಂಗಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದೂಖ್ ಉಟ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಿಜಯಪುರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಶಸ್ತ್ರ್’ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಕಾ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಕೋಮಾಂತ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬರೊ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸಾನಾತ್’ಲ್ಲಿಂ. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದೊತೊರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವಾಯ್ದೊ ದೀವ್ನ್, ಘರಾ ಧಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಘರಾ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ರಾವುನ್, ಎಂಬುಲೆನ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಬ್ಬಂದೆಂನಿ ತೊ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 19'ವೆರ್ ಘರಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ದವರ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಭಜನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ತೊ ಫೆಬ್ರೆರ್ 20'ವೆರ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ 4 ವೊರಾರ್ ಉಟುನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಜಮ್’ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಭಿಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ ಭೊಂವುನ್, ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.