ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ

Saturday 25 Feb 2017 8:16pm
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲೆಂ
 

ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರಬ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮಿರಾಂತ್ ಮುಸಲ್ಮಾಂನಿ ಸನ್ವಾರಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾಂ.
 
ಬಂಡಿಪೊರಾಚ್ಯಾ ಸುಂಬಾಲ್ ಶಹರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪುರಾತನ್ ಶಿವಾಚ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಕಾಶ್ಮಿರ್‍'ಚ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂಚೊ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಉತ್ಸವ್ ’ಹೆಹ್ರಾತ್ ಉತ್ಸವ್’ ಆಚಾರಣ್ ಕೆಲೊ.
 
ಹೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಝೇಲಮ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಡಿರ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಘುಂವಾನಾಂತ್. 90'ವ್ಯಾ ದಶಕಾಂತ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಕ್’ವಾದಿ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭೇಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪುಜಾರಿ:
ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹಾಣೆಂ ಶಿವರಾತ್ರಿಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಶಿವಲಿಂಗಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಹಿಂದೂ ವಿಧಾನಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೂಜಾ ಚಲಯ್ಲಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿವಾಜ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವರುಂಕ್ ದೀವ್ಳ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್, ತಿಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರಬ್ ಸರ್ವಾಂಕ್’ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅಹ್ಮದ್ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಶೆಂಭರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಭಾವಾಂನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣ್ ಕೆಲಾ. "ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತಾಂನೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆಯಾ, ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೂನ್ ಪರಬ್ ಆಚರ್ಸುಂಯಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಫಲಕಾಂ ಸ್ಥಳೀಯಾಂನಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲಿಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.