ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್!

Saturday 25 Feb 2017 7:56pm
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್!
 

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂದೇಗಾಲ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋನ್ ಜೊಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಡಿಯಾಂಚ್ಯೊ ರಾಶಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಕಂದೇಗಾಲಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಜಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಉಡಿಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮಾಚೊ ಮಾದಪ್ಪ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

ದನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ವೊತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೋರ್ ವಾರೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫೊರ್ಮರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಉಸ್ಳುನ್, ಉಜೊ ಪೆಟ್’ಲ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಡಿಯೆಚ್ಯೊ ರಾಶಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗುನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಡಾಂಕ್’ಯೀ ಉಜೊ ಲಾಗುನ್ ತ್ಯೆ ಲಾಸ್ಲ್ಯಾತ್.
 
ದಾಟ್ ಧುಂವೊರ್ ಆನಿ ಉಜೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಲೊ ತರ್’ಯೀ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಕ್ಷಣಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್, ಶಿಬ್ಬಂದೆಂನಿ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಮಾರ್ 5 ಲಾಖಾಚ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಚಡ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.