ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್!

Saturday 25 Feb 2017 6:56pm
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್!
 

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂದೇಗಾಲ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋನ್ ಜೊಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಡಿಯಾಂಚ್ಯೊ ರಾಶಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಸುಕ್ರಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಕಂದೇಗಾಲಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಜಪ್ಪ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಉಡಿಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮಾಚೊ ಮಾದಪ್ಪ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

ದನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ವೊತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೋರ್ ವಾರೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್’ಫೊರ್ಮರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಿಟಾಳ್ ಉಸ್ಳುನ್, ಉಜೊ ಪೆಟ್’ಲ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೊಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಡಿಯೆಚ್ಯೊ ರಾಶಿ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗುನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಡಾಂಕ್’ಯೀ ಉಜೊ ಲಾಗುನ್ ತ್ಯೆ ಲಾಸ್ಲ್ಯಾತ್.
 
ದಾಟ್ ಧುಂವೊರ್ ಆನಿ ಉಜೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಲೊ ತರ್’ಯೀ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವುಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಕ್ಷಣಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್, ಶಿಬ್ಬಂದೆಂನಿ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಮಾರ್ 5 ಲಾಖಾಚ್ಯಾಕ್’ಯೀ ಚಡ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಉಜೊ ಖಾದರಾನ್ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ

ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ಉಜೊ ಖಾದರಾನ್ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೊ

ಶಬರಿಮಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾರವಾಡಾಚ್ಯಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್ ಮಂತ್ರಿ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾರಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ...

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 10 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಉಜ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ವ್ಹೆತಾತ್. ವಿದೇಶಾಂನಿ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್’ಯಿ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾಂ. ಚೆನ್ನೈಚ್ಯಾ ತಿರುಚಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತುರಯೂರು ಸ್ಪೋಟಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊನ್ 10 ಜಣ್...

ಆಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಮಾನಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್!

ಆಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಿಮಾನಾಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್!

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಭಯಂಕರ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂನಿ 19,600 ಗ್ಯಾಲನಾಂ ಉದಾಕ್ ವಾವಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ಚಾರ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್’ಯಿ...

ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್  ಬಜಾರಾಂತ್ ಉಜೊ

ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ಉಜೊ

ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ದೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮುಂಡ್ಕ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಜಾರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾ. ಹೊ ಪ್ರದೇಶ್ ದಾಟ್ ಧುಂವೊರಾಂತ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಖಬರ್ ಕಳ್ತಚ್ 33 ಅಗ್ನಿ ನಿಯಂತ್ರಕ್ ಫೌಜಾಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ ...

ಬೆಳ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ

ಬೆಳ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲೊ

ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಶಹಾಪುರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ದಾರ್ ಫೊಡ್ನ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್’ಯಿ ಉಜೊ ಲಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯೆ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂಚ್ಯೆ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯೆಂ!

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಮೈಸೂರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೊಸಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ಬೈಕಾಂಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಅಸಲಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಜಾತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಠೀಣ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ...

ವಿಮಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ವಿಮಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್, ಸಗ್ಳೆಂ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾನಾ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ ತೇಗ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಿಂ ದೋಗ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್...

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರ್ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ್ ಭಸ್ಮ್!

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರ್ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ್ ಭಸ್ಮ್!

ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಗಾಂಧಿನಗರ್ ಬಡಾವಣೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಫೀಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಯ್ರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬುರುಜ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲೆಂ ಆಸೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಂದಾಕ್ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆಕಸ್ಮಾತ್ ತಾಕಾ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ...

ಧಾಂವ್ತೆಂ ಕಾರ್ ಜಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ!

ಧಾಂವ್ತೆಂ ಕಾರ್ ಜಳೊನ್ ಗೆಲೆಂ!

ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಕಾಪು ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಫ್ಲೈವ್ ಒವರಾಚೆರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾರುತಿ ವೆಗನ್-ಆರ್ ಕಾರಾಕ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊನ್ ಕ್ಷಣಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಕಾರ್ ಜಳೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಉಜ್ಯಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾನ್ ಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ರಾವವ್ನ್ ಉಜೊ...

ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 7 ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತೊ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ...

ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಸೆಜಾರಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಫಾತ್ರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಖೆಳ್ತಾಂ ಖೆಳ್ತಾಂ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ. ತೊ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ 12 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತ್ಯಾ ಘರಾ...

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೊ’ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಚಾ ಆಂಗಾರ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಮುಜಾಪ್ಫಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಂಪಾರಾನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶರ್ಮಿಲಾಚೆಂ...

ಕುವೈಯ್ಟ್’ಚ್ಯಾ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ ಉಜೊ

ಕುವೈಯ್ಟ್’ಚ್ಯಾ ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ ಉಜೊ

ಕುವೈಯ್ಟ್’ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಉಜೊ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸಿರಿಯಾಚೊ ಏಕ್ ಖೈದಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. 47 ಜಣ್ ಖೈದಿ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್’ಯಿ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಬಾಹ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಎ.ಸಿ ಭಿತರ್ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಜಾವ್ನ್...

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಮನಿಕ್ತಾಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲನಿಂತ್ ರಾತ್ಚಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ.ವಿ ಪಳೆತಾನಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧುಂವರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ...

2,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ರಾನ್, ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ

2,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ರಾನ್, ಉಜ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ 4-5 ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್, 2,000 ಹೆಕ್ಟೆರ್ ರಾನ್ ಪುರಾ ಭಸ್ಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ. ಉಜೊ ಪಾಲ್ವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಫೆಭ್ರೆರ್ ಥಾವ್ಬ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ....

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಇತಿಹಾಸ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಲಾಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತ್-ಪಾಸ್ತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಹುಲ್ಪೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಂಡಿ ಹೌಸ್ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ....

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 89 ಭಕ್ತ್ ಮೆಲೆ

ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್: 89 ಭಕ್ತ್ ಮೆಲೆ

ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲಾಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರವೂರ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ 89 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಭಕ್ತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 300 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಸನ್ವಾರಾ ಮದ್ಯಾನೆರ್ ದೆಡಾ ವರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್....

ಧುವೆಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ!

ಧುವೆಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ!

ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಗಾರ್ ಪೆಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೈರ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಬದ್ಲಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾನಿಂಚ್ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್....

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ!

ಆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆರ್ ಶೋಷಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಆತಾಂ ಆನಿಕೀ ಚಡ್’ಚ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಶಾನ್ ತಾಕಾ...

ಸಲ್ವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಸಲ್ವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಐಸಿಸಾಂನಿ ಜಿವೆಂಚ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್’ಚ್ಚ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಐಸಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾನುಷ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ಗಳೆ ಕಾತರ್ಚೆ, ಜಿವಂತ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿ ಕರ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್’ಚ್ಚ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್...

ಬೋರ್’ವೆಲ್ಲಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಜೊ!?

ಬೋರ್’ವೆಲ್ಲಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಜೊ!?

ಭೀಮಪ್ಪ ಗೋಲಭಾವಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರೈತಾನ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಖೊಂಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋರ್’ವೆಲ್ಲಾಂತ್ ಉದ್ಕಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಜೊ ಝಳ್ಚೊ ಪಳವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾ! ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಜಂದ್ಳೊ ಆನಿ ಶಿತ್ ಸಿಜ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ...

ಲಾಸೂನ್ ಗೊಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಂಬೈ ಸ್ಲಮ್: ವಾಟೆರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್

ಲಾಸೂನ್ ಗೊಬರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಂಬೈ ಸ್ಲಮ್: ವಾಟೆರ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್

ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಶ್ಹಹರ್ ಮುಂಬೈ’ಚ್ಯಾ ಸ್ಲಮ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ಸೊಮಾರಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಜಾರ್ ಘರಾಂ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವರ್ದಿ...

ಮೆಕ್ಕಾ: ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 13 ಯಾತ್ರಿಕ್ ಘಾಯೆಲೆ

ಮೆಕ್ಕಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ: 13 ಯಾತ್ರಿಕ್ ಘಾಯೆಲೆ

9 ಮಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 13 ಯಾತ್ರಿಕ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಆಸೊನ್ ಭಾರತ್ ಆನಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಚ್ಯಾ 179 ಹೆರ್ ಯಾತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: 314 ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ 500 ರುಪಯ್ ದಂಡ್

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: 314 ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ 500 ರುಪಯ್ ದಂಡ್

ಕರಾಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ 300 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಉಜ್ಯಾ ಆವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್, ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ 500 ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಎಕಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ದೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್: ದೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣ್ ಮೆಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ದೋನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಶೆಂಭರ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಘಡಿತಾಂ ಕರಾಚಿ ಆನಿ ಲಾಹೋರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಾನ್ ಬುದ್ವಾರಾ ವರ್ದಿ ಕೆಲ್ಯಾ

30 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಎಟಿಎಂ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ

30 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಎಟಿಎಂ ಹುಲ್ಪಾಲೆಂ

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ 30 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಫ್ ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ಎಟಿಎಂ ಮಿಶಿಮ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಕ್ ಹುಲ್ಪಾಲಾಂ. ಆಗ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಟ್ಮಾಪುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆ ಹೆಂ ಆವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.