ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್; ಜಾತ್’ವಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚೊ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್: ಕೇರಳ ಸಿ.ಎಂ. ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್

Saturday 25 Feb 2017 10:01pm
ಆರ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್; ಜಾತ್’ವಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚೊ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್: ಕೇರಳ ಸಿ.ಎಂ. ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್
 

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿರೋಧ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಕೇರಳ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಹಾಣೆಂ "ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಜಾತ್’ವಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್" ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ.

ನೆಹರು ಮೈದಾನಾಂತ್ ಆಜ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೌಹಾರ್ದ್ ರೆಲಿಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್, "ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೇರ್ ಸಬಾರ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಮುಖೆಲಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ರೀತ್ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪಂಗಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್, ಮುಸಲ್ಮಾನಾಂಕ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

"ಸ್ವತಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್’ಯೀ, ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್'ಗಾರಾಂನಿ ಸ್ವತ್ರಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ ವಾ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚುಂಕ್’ಯೀ ಬ್ರಿಟಿಶಾಂಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾಂ. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ" ಮ್ಹಣ್ ಪಿಣರಾಯಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

"ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಭೇದ್’ಭಾವ್ ಉಬ್ಜುಂಚೆಂ, ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಫುಟ್ ಹಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಉದ್ದೇಶ್" ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.