ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲೊ!

Thursday 23 Feb 2017 10:02pm
ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲೊ!
 

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಡೇಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್’ಯೀ ಹ್ಯೆಚ್ ರಿತಿರ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೋಲಿಸ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಹಾಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಾರ್ಥ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಪಂಜರಾಕ್ ನೆಟಯ್ತಾಲೊ.

ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿಪಂಜರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಭಯ್ಣ್ ಕಶೆಂ ಸರ್’ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪೆಟೆ ಸರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಃಖಿನ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೆಂ ಸರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ದೊಗೀ ಪೆಟ್ಯಾಚೆ ಅಸ್ತಿಪಂಜರ್’ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ!

ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ತೀವ್ನ್ ಖಿನ್ನತಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.