ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡೊಂವ್ಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ!

Wednesday 22 Feb 2017 7:06pm
ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡೊಂವ್ಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ!
 

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೊರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆರ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ 8 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ರತ್ನಪುರಿಚ್ಯಾ ನರಸಿಂಗಪಾಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಛಗ್ಗನ್ ಲಾಲ್ ವಾರಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೋರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೊರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆರ್ ಛಗ್ಗನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪೊವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಕೆಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಭುರ್ಗೆ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕೀದ್ ದಿಲಿ.

ಸತ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂನಿ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬುಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ತ್ಯಾ ಹೆಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಛಗ್ಗನಾನ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆಲಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಛಗ್ಗನಾಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ!

ಕಾಂಕ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 42 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭು ದಯಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಂನಿ ಫಕತ್ 700 ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕರ್ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಆನಿಕೀ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್...

ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಕಾರಾಂ ಓ.ಎಲ್.ಎಕ್ಸ್. ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯೆರ್ ವಿಕ್ಲಿಂ?!

ಭಾಡ್ಯಾಚಿ ಕಾರಾಂ ಓ.ಎಲ್.ಎಕ್ಸ್. ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯೆರ್ ವಿಕ್ಲಿಂ?!

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪನಿಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಐಶಾರಾಮಿ ಕಾರಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಕಾರಾಂ ಓ.ಎಲ್.ಎಕ್ಸ್. ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚೆರ್ ಜಾಯ್ರಾತ್ ದೀವ್ನ್, ತಿಂ ವಿಕುನ್, ಮಝಾ ಮಾರ್ಚೊ ಏಕ್ ಆಪ್ರೂಪಾಚೊ ಮಾನಾಯ್...

ಅಪ್ರಾದ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಹನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲೆಂ

ಅಪ್ರಾದ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಹನ್ ಧಾಂವ್ತೆಲೆಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್ ನಗರಾಂತ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ ಅಪ್ರಾದ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ಖಾತಿರ್, ಏಕ್ ಜಾಗೃತಿ ವಾಹನ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ್ ಕರ್ತೆಲೆಂ. ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯುಕ್ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾಚ್ವಿ ನಿಶಾನಿ ದಾಖವ್ನ್...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

8 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನ್ ಹುಶಾರ್’ಗಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲೊ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕರಾರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ರಾತಿಂ ಪತಿಣೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ… ಪತಿನ್ ಕೆಲಿ ಖುನಿ...!

ರಾತಿಂ ಪತಿಣೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ… ಪತಿನ್ ಕೆಲಿ ಖುನಿ...!

ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಪತಿಣೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ. ಪತಿಣೆನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿನ್ ತಿಚೊ...

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊಚ್ಚ್ ಮೆಲೊ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊಚ್ಚ್ ಮೆಲೊ!

ಆಮಿ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮರಣ್ ಆಪೇಕ್ಷಿಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಉಳ್ಟೆಂ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ ಸತ್. ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪತಿ’ಚ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮ್ಕುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.ತಿಪಟೂರ್’ಚ್ಯಾ ಟಿ ಎಲ್...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ಲಾಗೂನ್ 3 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್!?

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ಲಾಗೂನ್ 3 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್!?

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಖುಶಿ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 3 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನ್ಯೂಜರ್ಸಿಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬ್ರೆಂಡನ್ (3) ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ರಿಯೆಟೋ (22) ತಾಣೆ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚಾ 17...

ಆಫ್ರಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮುಕಾರ್!?

ಆಫ್ರಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮುಕಾರ್!?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹೆಂ ಸತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಫ್ರಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮುಕಾರ್...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣಿಚೆಂ ರಹಸ್ಯ್ !

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣಿಚೆಂ ರಹಸ್ಯ್ !

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚಾ ಮಾದನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಿನ್ ಅತ್ಮಾಹತ್ಯಾ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ತಿರ್ಸುನ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಕುಳಾರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ಭಯಂಕರ್ ಸಂಗತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ....

ಅಬ್ಬಾ! ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾಕ್ 3 ಲಾಕ್ ಯುವಕ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾತ್!

ಅಬ್ಬಾ! ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾಕ್ 3 ಲಾಕ್ ಯುವಕ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾತ್!

ಪೋರ್ನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಮಿಳುನಾಡುಚ್ಯಾ ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಹರ್ ದಿಸಾ 16ಥಾವ್ನ್ 21 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೆ 3 ಲಾಕ್ ಯುವಕ್ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಘಾತ್’ಕಾರಿ ಮಾಹೆತ್....

ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಲಾಟ್ಯೆಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಸಿ !

ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಲಾಟ್ಯೆಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಸಿ !

ಮುಂಬಯ್ : ವರ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಸಿ’ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಲಾಟ್ಯೆನ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪೊಪಾವ್ನ್ ಬೆತಾಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಯ್ಲಿ! ತ್ಯಾ ಅಮಾಲಿ ಪಿಸಿ’ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸುಭಾಶ್‌ ಮಿಸಾಲ್. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ ಜಯೇಂದ್ರ ಸಾವಂತ್ ಹಾಣೆಂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ್ ಅಮೋಲ್‌ ಮಾಲಿ ಹಾಕಾ....

ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಥಾವ್ನ್ 7 ಮ್ಹಹಿನೆಂ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ!

ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಥಾವ್ನ್ 7 ಮ್ಹಹಿನೆಂ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲಿ ಚಲಿ!

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ಬಾಯ್ಲೆಥಾವ್ನ್ 7 ಮ್ಹಹಿನೆಂ ನಿರಂತರ್ ಕಶ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ರಾಕ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೈದರಾಬಾದಾಂತ್....

ಗೊಂಯಾಂತ್ಲಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾಕ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ

ಗೊಂಯಾಂತ್ಲಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾಕ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪೋಲಿಸಾಂಪರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಪ್ರಕರಣಾಕ್ ನವಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಬಲಾತ್ಕಾರಾಕ್ ದ್ವೇಷಚ್ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋಲಿಸಾಂನಿ....

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ಲಿ ಆವಯ್…?!

ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾತರ್ಲಿ ಆವಯ್…?!

ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 5 ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚಾ ಚಲಿಯ್ಯೆಚಿ ತಕ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕಾತರ್ಲೆಲಿ ಅಘಾತ್ ಘಟನ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಹರಾನ್ಪುರಚ್ಯಾ ತಕಾನ್ ಮಹಾಲ್ ಲೇಔಟಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ಥಿ ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.