ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡೊಂವ್ಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ!

Wednesday 22 Feb 2017 8:06pm
ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡೊಂವ್ಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ!
 

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೊರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆರ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ 8 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಹಾತ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ರತ್ನಪುರಿಚ್ಯಾ ನರಸಿಂಗಪಾಡಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಛಗ್ಗನ್ ಲಾಲ್ ವಾರಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 13 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೋರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೊರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯೆರ್ ಛಗ್ಗನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪೊವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಕೆಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಚೊರ್’ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಚಡ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಭುರ್ಗೆ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತೆಲಾಂತ್ ಬುಡಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕೀದ್ ದಿಲಿ.

ಸತ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿಂನಿ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬುಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ತ್ಯಾ ಹೆಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಛಗ್ಗನಾನ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆಲಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಧಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಛಗ್ಗನಾಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.