ಮಲ್ಯ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಟೈಗರ್ ಮೆನನ್ ಹಾತಾಂತರಾಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಮ್ಮತಿ?!

Wednesday 22 Feb 2017 12:44am
ಮಲ್ಯ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ಟೈಗರ್ ಮೆನನ್ ಹಾತಾಂತರಾಕ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಮ್ಮತಿ?!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಹಜಾರೊಂ ಕರೋಡ್ ರೀಣ್ ಕರ್ನ್ ಲಂಡನಾಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹಾಕಾ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಮಲ್ಯ ಸಾಂಗಾತಾ ಬ್ರಿಟನಾಂತ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಐ.ಪಿ.ಎಲ್. ಹಾಂತುಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆರ್ ಅವ್ಯವಹಾರಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಆಸ್ಚೊ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಆನಿಂ 1993 ಇಸ್ವೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಬೈ ಸ್ಪೊಟಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಆರೋಪಿ ಟೈಗರ್ ಮೆನನ್ ಹಾಂಕಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಕ್ರಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲಾ.

ಎದೊಳ್’ಚ್ಚ್ ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ಬ್ರಿಟನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ್ ಸಚಿವಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂನಿ ಸಭಾ ಚಲೊವ್ನ್, ತ್ಯೆ ಸಭೆಂತ್ ಭಾರತಾನ್ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯೆ ವಿನತೆಕ್ ಬ್ರಿಟನಾನ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.