ನಗದ್ ಗಡ್ 50 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ!

Monday 20 Feb 2017 11:27pm
ನಗದ್ ಗಡ್ 50 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ!
 

ಮುಂಬೈ: ಬ್ಯಾಂಕಾಚ್ಯಾ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಗದ್ ಗಡ್ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸದೀಳ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, 50 ಹಜಾರಾಂಕ್ ಚಡಾವ್ ಕೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಎಕ್'ಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ವಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗರಿಷ್ಠ್ 50 ಹಜಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯೆತ್. ಮಾರ್ಚ್ 13 ತಾರಿಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೊ ಆನಿಂ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಥಾವ್ನ್ ನಗದ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಡ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾರತೀಯ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್.ಬಿ.ಐ) ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ.

500 ಆನಿಂ 1,000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಥಾವ್ನ್ ನಗದ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಚಿ ಗಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜನೆರ್ 16 ಥಾವ್ನ್ ಏಕಾ ದಿಸಾಕ್ 4,500 ನಗದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗಡ್ 10 ಹಜಾರಾಕ್ ಚಡಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜನೆರ್ 30 ಥಾವ್ನ್ ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 24 ಹಜಾರ್ ಪರ್ಯ್ಯಾಂತ್ ನಗದ್ ಕಾಡುಂಕ್  ಆರ್.ಬಿ.ಐ'ನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೊ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ: ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ: ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್

ನೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಶಾಚ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಧಖೊ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾಂ. ಕೊಂಗ್ರಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.