ದೊಗಾಂ ವಿದೇಶಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್ಲಿ!

Monday 30 Jan 2017 12:09pm
ದೊಗಾಂ ವಿದೇಶಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆತ್ಲಿ!
 

ಧಾರ್’ವಾಡ್: ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಭಾರತೀಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಥಂಯ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆನಿಂ ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಂತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಚ್ಯೆ ಕರಿಯನ್ ಆನಿಂ ಜರ್ಮನಿಚೆಂ ಯುಥಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೊಗಾಂ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರು ಡೊ| ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಗಂಗಾ ಆನಿಂ ಉಮಾ ಮ್ಹಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.

ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಯೋಗ ಆನಿಂ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಬಾಗಲ್’ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಾಶ್ರಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ, ಥಂಯ್ಚಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ರೂಪ್, ಲಿಂಗ್ ಪೂಜಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳವ್ನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ ವಿಶಿಂ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.