ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಭಿಸ್ಪ್

Friday 27 Jan 2017 12:29pm
ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಭಿಸ್ಪ್
 

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್, ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ನವೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಮ್, ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಕೆ. ಅಂತೊನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಹಾಂಕಾಂ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಿಸ್ಪ್ ತೊಮಾಸ್ ವಝಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಪಾನ್ ಬಾ| ವಿಲಿಯಮಾಕ್ ನವೊ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾ| ವಿಲಿಯಮ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಬಾ| ವಿಲಿಯಮ್ ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಲಿಬೆಟ್ಟಾಂತ್ 1965’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 25’ವೆರ್ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 1993’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಖಾತಿರ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚಿ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಾವುರ್ತಚ್ ಮೈಸೂರ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಯೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಆನಿಂ ಮೈಸೂರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2019 Konkani News All rights reserved.