ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ನೇಪಾಲಾಕ್ ನವೊ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ

Friday 27 Jan 2017 11:11am
ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ನೇಪಾಲಾಕ್ ನವೊ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ನೇಮಕ್ ಕೆಲೊ
 

ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಜನೆರ್ 21 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಾರತಾಕ್ ಆನಿಂ ನೇಪಾಲಾಕ್ ನವೊ ನುನ್ಸಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಿಯಾಂಬಾಟಿಸ್ಟಾ ಡಿಕ್ವಾಟ್ರೋ ಹಾಕಾ ನೆಮ್ಲಾ.

62 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್, ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಪೆನಾಚಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವಹ್ಸಿತೊಲೊ. ಪೆನಾಚಿಯೊಕ್ ಪೊಲೆಂಡಾಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲಾ.

1954’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಡಿಕ್ವಾಟ್ರೋ 1981’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 2005’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ಪನಾಮಾಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಲಿವಿಯಾಕ್ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ನುನ್ಸಿಯೊ ಜಾವ್ನ್ 2008'ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ತೊ ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.