ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

Wednesday 11 Jan 2017 10:20am
ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವ್: ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್
 

ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿಂ ಯೋಗ ಕರುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ನಾಷ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾನ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಾ.

‘ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮಧೆಂ ಹಾಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್’ಯಿ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಂ, ಸದಾಂ ತಿಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಘೆತಾಂ ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್’ಯಿ ದಾಂಗ್ರೊ ಪಾರಾಯ್ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಲೈನಿರ್ ರಾವವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋದಿನ್ ಆತಾಂ ರಾಜಕಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಿಕಾ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಠಿಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪತಿಣ್ ಆನಿಂ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ಮೋದಿನ್’ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪತಿಣೆ ಸವೆಂ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಜ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.