ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ

Wednesday 28 Dec 2016 9:55am
ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ
 

ಪುಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 70 ವ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ರಂಜಿತ್ ಖರ್ಗೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ 70 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ದವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೀಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ರಂಜಿತ್ ಖರ್ಗೆ ಆನಿಂ ಧನಂಜಯ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗೀ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಪೆಟಿಯೆಂತ್ ಆನಿಂ ಗೊಣಿಯೆಂತ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್ ಭರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಧನಂಜಯ್ ಆನಿಂ ರಂಜಿತ್ ರಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಧರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಕಡ್ಚೆಯಿ ಹಾಡ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ವಿಕ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಭರ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ವೀಕ್’ಯಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.