ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ

Wednesday 28 Dec 2016 8:55am
ಘರಾ ಭಿತರ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ
 

ಪುಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 70 ವ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ರಂಜಿತ್ ಖರ್ಗೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಘರಾಂತ್ 70 ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ದವರ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೀಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ರಂಜಿತ್ ಖರ್ಗೆ ಆನಿಂ ಧನಂಜಯ್ ಹ್ಯಾ ದೊಗೀ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್’ಚ್ ಪೆಟಿಯೆಂತ್ ಆನಿಂ ಗೊಣಿಯೆಂತ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್ ಭರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಧನಂಜಯ್ ಆನಿಂ ರಂಜಿತ್ ರಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಧರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಕಡ್ಚೆಯಿ ಹಾಡ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಮೊ ಕರ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ವಿಕ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬೊತ್ಲಿಂನಿ ಭರ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ವೀಕ್’ಯಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಾಂ.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

ಅಪಾಯ್’ಕಾರಿ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಖೆಳ್ತಾ!

ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ಆಮಿ 10 ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಹೆಂ 10 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾ ಆನಿಂ ಜಿವ್ದಾಳ್ಯೊಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮಿಚಿಗನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕಡೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾಕ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.