ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!

Wednesday 30 Nov 2016 11:23am
ಮೋದಿನ್, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಮಾಗ್ಲಾ!
 

ದೇಶಾಂತ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಮೋದಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಸಾಟೊ ಮಾರ್ನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊ ಲಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಥರ್ಥರೆ ಸುಟ್’ಲ್ಲೆ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್’ಯಿ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕ್ರಮಾಂ ಘೆತ್’ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾಂನಿ ನೋಟ್ ರದ್ಧ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಮೋದಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್’ಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಪ್ರತೀ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೋದಿನ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸಂಸದಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಶಾಸಕಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಚೊ ವಿವರ್ ಆನಿಂ ಮಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟ್’ಮೆಂಟ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷೆಚ್ಯಾಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ನವೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸೊಧ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.