ಭಾರತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ 8 ವಿಕೆಟಿಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

Tuesday 29 Nov 2016 5:50am
ಭಾರತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ 8 ವಿಕೆಟಿಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ!
 

ಮೊಹಾಲಿಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್, ಭಾರತ್ 8 ವಿಕೆಟಿಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಮೆಚಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಡ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಭಾರತ್ ಜಿಕ್ಲಾಂ.

ಟೊಸ್ ಜಿಕೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ 283 ರನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆ ತರ್ ಭಾರತಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 417 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಫಕತ್ 236 ರನ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಭಾರತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 2 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ.

ಆನಿಂ ದೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಂ!

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಾರತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಂ!

ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಕಾಲ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ 1 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆನಿಂ 75 ರನ್ನಾಂನಿ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಭಾರತ್ ಆತಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ವನ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಕ್ 4-0 ಅಶೆಂ ಸಲ್ವಯ್ಲಾಂ. ಪಾಂಚಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮೆಚ್ 'ಡ್ರಾ' ಜಾಲ್ಲೆಂ...

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕರುಣ್ ನಾಯರಾನ್ ತಿದೊಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕರುಣ್ ನಾಯರಾನ್ ತಿದೊಡಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕರುಣ್ ನಾಯರಾನ್ 303 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಭಾರತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ. ಕರುಣಾನ್ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ 306 ಬೊಲಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಸ್ರಿ ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ಫಕತ್ 75 ಬೊಲಾಂನಿ ಕೆಲಿ...

5’ವ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲಾನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

5’ವ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲಾನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ 5’ವ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ರಾಹುಲಾನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ಚೆನ್ನೈಚ್ಯಾ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಮೈದಾನಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಚ್ಯಾ 157.2 ಒವರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಿಕೆಟ್ಯೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 477 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್...

ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

ಭಾರತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯೆ ಆನಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಚ್ಯೆ ಸ್ಕೋರ್ ಪಳವ್ನ್ ಮೆಚ್ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ...

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ದೊಡ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ದೊಡ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲಿ!

ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚಾಂತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರತ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ದೊಡ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಲ್ ಔಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ 147 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಹ್ಲಿನ್, ಆಜ್ ಖೆಳ್ ಮುರ್ಕಾರ್ಸುನ್ ದೊಡ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ...

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್

ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ತ್ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್

ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಆಜ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮೆಚಾಂತ್ ಅಜಿಂಕ್ಯಾ ರೆಹಾನೆ ಜಕ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಖೆಳ್ಚೊ ನಾಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಖೆಳ್ತಲೊ...

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಂಡಳ್ಳೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಂಡಳ್ಳೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್, 246 ರನ್ನಾಂನಿ ಭಾರತ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್ ಆನಿಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆಶ್ವಿನ್ ಕ್ರಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ 30 ಆನಿಂ 52 ರನ್ನ್ ದೀವ್ನ್ 3-3 ವಿಕೆಟಿ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಆನಿಂ ಮಹಮದ್ ಶಮಿ...

ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್!

ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್!

ಹ್ಯಾಚ್ 17 ತಾರಿಕೆ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರ್ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಶೀರ್ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್...

ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾಲೆಂ

ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾಲೆಂ

ರಾಜ್’ಕೊಟಾಂತ್ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಕಾಲ್ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಡ್ರಾ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ದೋನ್’ಯಿ ದೇಶಾಂ ಮಧ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಲಿಸ್ಟರ್ ಕುಕ್ ಹಾಣೆಂ 130 ರನ್ನ್, ಹಸೀಬ್ ಹಮೀದಾನ್ 82 ರನ್ ಕಾಡ್ನ್...

ಭಾರತ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

ಭಾರತ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

ಪ್ರವಾಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರೋಧ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಭಾರತ್ ತೀನ್’ಯಿ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕೊನ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾ ವಿರೋಧ್ ಇಂದೋರ್’ಚ್ಯಾ ಹೋಳ್ಕರ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾನ್ 321 ರನ್ನಾಂನಿ ಪಂದ್ಯಾಟ್...

ಆಶ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಲೌವ್ಟ್!

ಆಶ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಲೌವ್ಟ್!

ಇಂದೋರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತ್-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 557 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾರತಾನ್ 5 ವಿಕೆಟಿಂಕ್ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ದೊಗೀ ಒಪನರಾಂನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ...

ಧುವ್ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಖೆಳೊನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜೀಕ್ ಲಾಭಯ್ಲಿ!

ಧುವ್ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಖೆಳೊನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜೀಕ್ ಲಾಭಯ್ಲಿ!

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್-ಭಾರತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಜಿಕ್ಣೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಹಮದ್ ಶಮಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಬರೊ ಖೆಳೊನ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಮಿಚಿ ಧುವ್ ಮಾತ್ರ್ ಐ.ಸಿ.ಯುಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ...

ಭಾರತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ! ತಿಸ್ರೆಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ರದ್ಧ್?

ಭಾರತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ! ತಿಸ್ರೆಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ರದ್ಧ್?

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ 250’ವೆಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್, ಭಾರತ್-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ 4 ದಿಸಾಂನಿಂಚ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಭಾರತಾನ್ 178 ರನ್ನಾಂನಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಏಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಆಸಾ ಪೂಣ್ ತೆಂ ರದ್ಧ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುಧಾರಣ್...

ಭಾರತಾನ್ 7 ವಿಕೆಟಿಂಕ್ 239 ರನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಭಾರತಾನ್ 7 ವಿಕೆಟಿಂಕ್ 239 ರನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಕಾಲ್ ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಭಾರತಾನ್ ಟೊಸ್ ಜಿಕೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೆಂ. ಆನಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಖೆಳ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಭಾರತಾನ್ 7 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ 239 ರನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪುಜಾರಾನ್...

ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಶ್ವಿನಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ !

ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆಶ್ವಿನಾನ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ !

ಭಾರತಾಚೆಂ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ 500’ವೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳೊನ್ ಭಾರತ್ 197 ರನ್ನಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚೊ ರುವಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಶ್ವಿನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಿನ್ನ್ ಬೌಲಿಂಗಾ ವರ್ವಿಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆಶ್ವಿನಾನ್ 10 ವಿಕೆಟಿ ಘೆವ್ನ್...

ಆಯ್ಚೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ

ಆಯ್ಚೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ

ಆಜ್ ಕಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಭಾರತ್-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ 500’ವೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆಂ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಘಡಿತ್. ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ ಹೆಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಕೋಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆನ್...

ಸಪ್ತಂಬರ್ 22 ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತ್-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್

ಸಪ್ತಂಬರ್ 22 ಥಾವ್ನ್ ಭಾರತ್-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್

ಭಾರತ್ ಆನಿಂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡಾ ಮಧೆಂ ತೀನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾನ್ಪುರಾಂತ್ ಖೆಳ್ತೆಲೆ. ಭಾರತೀಯ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ ಆನಿಂ ಶಾರ್ದುಲ್ ಠಾಕುರಾಕ್...

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾಂತ್ ಆಶ್ವಿನ್ ಆನಿ ಶಾಹಾಚೆಂ ಶತಕ್ ಸಾಹಸ್!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾಂತ್ ಆಶ್ವಿನ್ ಆನಿ ಶಾಹಾಚೆಂ ಶತಕ್ ಸಾಹಸ್!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾಂತ್ ಚಾಲು ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಆನಿ ವಿಂಡೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟಾಂತ್ ಆಶ್ವಿನ್ ಆನಿ ಶಾಹ, ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಶತಕಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಭಾರತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಯ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೆಂ ಟೀಮ್ 353 ರನ್ನಾಂಕ್ ಔಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆರ್. ಆಶ್ವಿನಾಚೆ 118 ಆನಿ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಶಾಹಾಚೆ...

ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ರಾಹುಲಾಚಿ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ಸೆಂಚ್ಯೂರಿ!

ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ರಾಹುಲಾಚಿ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ಸೆಂಚ್ಯೂರಿ!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾಂತ್, ಭಾರತ್-ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಕಿಂಗ್’ಸ್ಟನಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಭಾರತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ-ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೆ. ಎಲ್. ರಾಹುಲಾನ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತ್ ಸೆಂಚ್ಯೂರಿ ಮಾರ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್...

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರತಾಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಯ್ತ್

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾ ವಿರೋಧ್ ಭಾರತಾಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಯ್ತ್

ಫಾಲೊ ಆನ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾನ್ ಸಲ್ವಯ್ಲೆಂ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 243 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಪರಿಣಾಮ್ ಫಾಲೊ ಆನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 231 ರನ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ...

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್-ಭಾರತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್, ಭಾರತ್ 566/8 ರನ್ನಾಂಕ್ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಕರ್ತಾ!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್-ಭಾರತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂತ್, ಭಾರತ್ 566/8 ರನ್ನಾಂಕ್ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಕರ್ತಾ!

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಭಾರತಾಚೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೊಡಿ ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ಮಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೌರವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಬೋಲರ್ ಆಶ್ವಿನಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ತಿಸ್ರಿ ಸೆಂಚ್ಯುರಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವಿಕೆಟಿಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶ್ವಿನಾನ್ ಕೊಹ್ಲಿಕ್...

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್–ಭಾರತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟಾಂತ್, ಭಾರತ್ 4 ವಿಕೆಟಿ ನಷ್ಟಾಕ್ 302 ರನ್!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್–ಭಾರತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಟೆಸ್ಟಾಂತ್, ಭಾರತ್ 4 ವಿಕೆಟಿ ನಷ್ಟಾಕ್ 302 ರನ್!

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಾಂತ್’ಯಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಚೆಂ ತುಫಾನಿ ವಾರೆಂ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ್ 143 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಔಟ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾ. 197 ಬೊಲಾಂನಿ 143 ರನ್ನ್ ತಾಂಣೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.