ಭಾರತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ 8 ವಿಕೆಟಿಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

Tuesday 29 Nov 2016 6:50am
ಭಾರತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ 8 ವಿಕೆಟಿಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ!
 

ಮೊಹಾಲಿಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್, ಭಾರತ್ 8 ವಿಕೆಟಿಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಮೆಚಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಡ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಭಾರತ್ ಜಿಕ್ಲಾಂ.

ಟೊಸ್ ಜಿಕೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾನ್ 283 ರನ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆ ತರ್ ಭಾರತಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 417 ರನ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ ಫಕತ್ 236 ರನ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಭಾರತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಾಂತ್ 2 ವಿಕೆಟಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ.

ಆನಿಂ ದೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.