ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್?!

Tuesday 29 Nov 2016 2:39am
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಖರ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ 1.4 ಕರೋಡ್ ?!
 

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಫೊರ್ಮೇಶನ್ (ಆರ್.ಟಿ.ಐ.) ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 

ರಾಮ್’ವೀರ್ ಸಿಂಘ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ’ಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಕೀ, ಹೊ ಖರ್ಚ್ ಜೂನ್ 1, 2014 ಥಾವ್ನ್ ಆಗೊಸ್ತ್ 31, 2016 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣುನ್. ಹ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ದಿಸಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಲಗ್ಭಗ್  1.4 ಕರೋಡ್ ಜಾತಾ. 

ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಹೊ ಖರ್ಚ್ ಫಕತ್ ಟಿ.ವಿ. ಆನಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್. ಛಾಪುನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ, ಬ್ಯಾನರಾಂ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂ ಆನಿ ಅಸಲಿಂ ಹೇರ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ಲೆಕಾಕ್ ಘೆತ್ಲಿಂ ತರ್ ಹೊ ಐವಜ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ. 

 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.