ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

Monday 28 Nov 2016 6:51am
ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಡಾ. ಅಶೆಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಮೈದಾನಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಘಟಕಾನ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ‘ಏಕತಾ’ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

“ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತೀ ಭ್ರಷ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ಏಕ್’ಯಿ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ಪೆಟೆಕ್ ಖಿಳೆ ಮಾರುಂಕ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾಂ.” ಅಶೆಂ ತೊ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.