ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

Tuesday 22 Nov 2016 6:08am
ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!
 

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕೀ, ಭಾರತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಆನಿಂ ಶೋಷಣಾಂತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಸ್ವೀಡನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತೆದಾಳಾ ನಿರ್ಬಯಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಚಾರಾ ವಿಶಿಂ ಥಂಯ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಿಡಿಯಾ ಸದಾಂಚ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಇತರ್ ದೇಶಾಂನಿ ತಿತ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀನಾಂತ್ ಖಂಯ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.