ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಂಡಳ್ಳೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!

Monday 21 Nov 2016 4:31am
ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಂಡಳ್ಳೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ!
 

ವಿಶಾಖಪಟ್ಣ: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಭಾರತ್-ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್, 246 ರನ್ನಾಂನಿ ಭಾರತ್ ಜಿಕ್ಲೆಂ.

ಜಯಂತ್ ಯಾದವ್ ಆನಿಂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆಶ್ವಿನ್ ಕ್ರಮಾ ಪ್ರಕಾರ್ 30 ಆನಿಂ 52 ರನ್ನ್ ದೀವ್ನ್ 3-3 ವಿಕೆಟಿ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಆನಿಂ ಮಹಮದ್ ಶಮಿ ಹಾಂಣಿಂ 35-30 ರನ್ನ್ ದೀವ್ನ್ 2-2 ವಿಕೆಟಿ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದುಸ್ರೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ, ಮೆಚ್ ‘ಡ್ರಾ’ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ನಾಂ. ಮೆಚ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ 305 ರನ್ನಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆನಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿನ್ ಬೊಲಿಂಗಾಕ್ ತೆ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆ ನಾಂತ್. 102.5 ಒವರಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಿಕೆಟ್ಯೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಕೇವಲ್ 158 ರನ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಅಶೆಂ ಭಾರತಾನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಚ್ ‘ಡ್ರಾ’ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.