ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

Monday 21 Nov 2016 2:35am
ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ
 

"ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪತಿಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣಾಕಡೆಂನ್’ಗೀ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆ." ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ರನಂಜಪ್ಪ ಕೊಲೆಜ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್, ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ 99’ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 159 ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಲಗ್ನಾ ಸಮಾರಂಭ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

"ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಡೆಂ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್’ಗೀ ವಚೊನ್ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕರಿನಾಯೆ. ನಾಂ ತರ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆತಾ. ಬೇಂಕಾಂತ್ ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ 24,000’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾಂ" ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಯುದ್ದ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ 20 ವಯ್ರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್...

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಡಾ. ಅಶೆಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ನ್...

’ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ’ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ನಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್, ಡಾ| ಬಿ. ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.