ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

Monday 21 Nov 2016 3:35am
ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ
 

"ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪತಿಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣಾಕಡೆಂನ್’ಗೀ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆ." ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ರನಂಜಪ್ಪ ಕೊಲೆಜ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್, ಸಮಾಜ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ 99’ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್, ಆಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 159 ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಲಗ್ನಾ ಸಮಾರಂಭ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

"ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಡೆಂ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಕೊಣಾ ಕಡೆನ್’ಗೀ ವಚೊನ್ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಲೆಂ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕರಿನಾಯೆ. ನಾಂ ತರ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆತಾ. ಬೇಂಕಾಂತ್ ದುಡು ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯಿ 24,000’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಬರಿಂ ನಾಂ" ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.