ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಪಯ್ಶೆ!

Friday 18 Nov 2016 12:55pm
ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೆ ಪಯ್ಶೆ!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ನೋಟ್ ನಿಶೇಧಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಿಳಂಬ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಗುಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿತರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾ. 

ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಯೆವ್ಜಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಡೆಬಿಟ್ ವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಿ.ಒ.ಎಸ್. (ಪೊಂಯ್ಟ್ ಒಫ್ ಸೇಲ್) ಯಂತ್ರಾಂತ್ ಸ್ವಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಬಂಕಾಚೆಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ತಲೆ. 

ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2,000 ರುಪಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್. ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಪಿ.ಒ.ಎಸ್. ಯಂತ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಂಕಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತಲೆ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ಫಕತ್ 2,500 ವಿಂಚ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಕಾಂನಿ ಹಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಂತಾ ಹಂತಾಂನಿ ಹಿ ಸೆವಾ 20,000 ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಲಿ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.