ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ

Thursday 17 Nov 2016 12:12pm
ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ
 

ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನಾಂತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮನವೆಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ.

ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಆತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ವಾಡಯ್ಲಾ. ಬರ್ಗಾಲ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಹಾಮಂಡಳೆ ಥಾವ್ನ್’ಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಉತ್ಪಾದಕಾಂನಿ 2 ರುಪಯ್ ಚಡ್ ಮಾಗ್’ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್  ಸರ್ಕಾರ್ 1 ರುಪಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ಎದೊಳ್ 4 ರುಪಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ತೆ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ 5 ರುಪಯ್ ಲೆಕಾನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.