ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!

Tuesday 15 Nov 2016 3:13am
ನೋಟ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್!
 

ಗಾಂಧಿನಗರ: ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬದ್ಲಾವಾಚಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

95 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಹಿಣೆಂ ಗುಜರಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಧಿನಗರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಪರ್ನೆ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ 4 ನೋಟ್ ಬದ್ಲುನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ನವೊ ನೋಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ. 

ತಿ ಪ್ರಧಾನಿಚಿ ಆವಯ್ ತರ್’ಯೀ, ನೊಟಾಂ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ವ್ಹೀಲ್’ಚೆರಾರ್ ಯೇವ್ನ್, ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಪಂಗ್ತೆರ್ ರಾವುನ್, ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಫೊರ್ಮಾಂಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಿಣೆಂ ನೊಟಾಂ ಬದ್ಲುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ.

 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.